Top

Terms


 REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA IMPREZĘ RED BULL SPEED WAYS (KLIKNIJ TUTAJ)


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ RED BULL SPEED WAYS
 (KLIKNIJ TUTAJ)

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW NA ZAWODY ORGANIZOWANE PRZEZ WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE S.A. ROZGRYWANE NA STADIONIE OLIMPIJSKIM PRZY ULICY PADEREWSKIEGO 35 WE WROCŁAWIU

§1
Definicje


1. Organizator - Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Paderewskiego 35, NIP 898-21-08-156, REGON 932776590, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000092365, kapitał zakładowy 2635000 zł
2. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady zakupu Biletów i Karnetów na Zawody organizowane przez Organizatora.
3. Stadion - Stadion Olimpijski we Wrocławiu znajdujący się przy ulicy Paderewskiego 35
4. System – elektroniczny system dystrybucji Biletów i Karnetów na Zawody rozgrywane na Stadionie Olimpijskim, organizowane przez Organizatora, dostępny pod adresem bilety.wts.pl
5. Użytkownik – osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz zarejestrowała się w Systemie.
6. Kibic - osoba fizyczna będąca uczestnikiem zawodów organizowanych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, posiadająca prawo do wejścia na Stadion zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
7. Zawody – zawody żużlowe, organizowane przez Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.
8. Runda Zasadnicza – siedem Zawodów o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu rozgrywanych na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zgodnie z terminarzem ogłaszanym przez PGE Ekstraligę.
9. Runda Finałowa – dwa mecze o Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu rozgrywane na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu w przypadku awansu drużyny Betard Sparty Wrocław do najlepszej czwórki zespołów Rundy Zasadniczej, na zasadach określonych przez PGE Ekstraligę.
10. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na wybrane Zawody.
11. Karnet – Bilet sezonowy, ważny na wszystkie Zawody Rundy Zasadniczej (bez Rundy Finałowej) rozgrywane na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, organizowane przez Organizatora, chyba, że Organizator postanowi inaczej.
12. Karnet Złoty - Bilet sezonowy, ważny na wszystkie Zawody Rundy Zasadniczej oraz Rundy Finałowej, a także U24 Ekstraligi, DMPJ i PE 250 cc rozgrywane na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, organizowane przez Organizatora, chyba, że Organizator postanowi inaczej.
13. Karta Kibica – karta, na której kodowane są karnety, uprawniająca do wejścia na mecz żużlowy na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu bez posiadania blankietu papierowego.
14. Operator Płatności:
Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).

§2
Postanowienia ogólne


1. Sprzedaż Biletów i Karnetów w Systemie prowadzi Organizator lub podmiot upoważniony do tego przez Organizatora.
2. Zakup Biletu/Karnetu za pomocą Systemu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Zakup Biletu/ Karnetu jest zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.
4. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.
5. Bilet/Karnet nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub skopiowany może zostać uznany za nieważny i nie podlega zwrotowi, ani wymianie.
6. Każdy Bilet oraz Karnet weryfikowany jest bezpośrednio przed wejściem na Stadion.
7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do posiadania dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazania go służbom Organizatora przed wejściem na Zawody. Brak okazania dokumentu tożsamości i/lub niezgodność danych na dokumencie i Bilecie lub Karnecie skutkować może niewpuszczeniem na Zawody.
8. Użytkownik wyraża zgodę na fotograficzne utrwalenie swojego wizerunku przy wejściu na Imprezę oraz na korzystanie z niego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie na czas trwania Imprezy.
9. Bilet oraz Karnet wyposażony jest w indywidualny kod kreskowy i/lub technologię zbliżeniową, upoważniające do jednorazowego wejścia na Stadion w trakcie danych Zawodów. Po opuszczeniu Stadionu Użytkownik nie ma możliwości powrotu na Stadion korzystając z tego samego Biletu lub Karnetu.
10. Za pośrednictwem Systemu jednorazowo dokonać można zakupu maksymalnie 10 (dziesięciu) Biletów. Organizator może dokonać zmiany ilości Biletów możliwych do zakupu bez uprzedniej informacji.
11. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika za złożone zamówienie. Za chwilę zapłaty przyjmuje się zaksięgowanie wymaganej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Organizatora, w Kasie Organizatora lub w punkcie dystrybucji, wskazanym w oddzielnym komunikacie.
12. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest:
a. Bilet/Karnet zakupiony za pośrednictwem Systemu wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia,
b. Bilet/Karnet zakupiony w Kasie Organizatora przed Zawodami lub w punkcie dystrybucji, wskazanym w oddzielnym komunikacie.
13. Wykorzystując Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się stosować do Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, Regulaminu Obiektu oraz Regulaminu Imprez Masowych organizowanych przez Organizatora udostępnionych na stronie www.wts.pl lub przed wejściem na Stadion.
14. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupu Biletu lub Karnetu.
15. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę zakupionego Biletu w taki sposób, aby nikt inny nie mógł go skopiować ani zduplikować.
16. Użytkownik nie jest uprawniony do odsprzedaży Biletu lub Karnetu innym osobom.
17. Karnetów oraz Biletów nie sprzedaje się osobom:
a. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscu przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,
b. wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c. wobec których wydany został zakaz klubowy.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania Biletu lub Karnetu bez podawania przyczyny.
19. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
20. Organizator ma prawo anulowania w każdym czasie Biletu/Karnetu bez podania przyczyny. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za zakup Biletu/Karnetu w wysokości:
a. Bilet: 100% opłaty
b. Karnet: proporcjonalnie do rozegranych spotkań będących przedmiotem Karnetu.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Systemu oraz błędy transakcji powstałe po stronie Operatora Płatności.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przełożenie Zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą, niezależnych od Organizatora.
23. Na teren Stadionu obowiązuje zakaz wnoszenia ubrań i akcesoriów identyfikujących z drużyną przeciwną poza wyznaczonym sektorem dla kibiców gości.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmówienia wstępu na Stadion kibicowi posiadającemu ubrania lub akcesoria identyfikujące z drużyną przeciwną. Kibicowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego biletu.
25. Użytkownik akceptuje, że w Rundzie Finałowej PGE Ekstraligi (zarówno w fazie play-off, jak i play-down) liczba meczów drużyny Betard Sparta Wrocław rozgrywanych na Stadionie Olimpijskim może być mniejsza niż trzy (zależy to od wyniku sportowego).
26. W przypadku rozegrania mniej niż trzech meczów na Stadionie Olimpijskim w Rundzie Finałowej Użytkownikowi nie przysługuje zwrot częściowy i całkowity środków za Karnet Złoty.
27. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do roszczenia odszkodowania w wyniku rozegrania w Rundzie Finałowej mniej niż trzech meczów na Stadionie Olimpijskim.

§3
Ogólne zasady sprzedaży Biletów i Karnetów


1. Zgodnie z zapisami ustawy o z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504) Organizator ma prawo do identyfikacji osób biorących udział w imprezie, poprzez nadrukowanie danych osobowych na Karnecie lub Bilecie, a także sprawdzenie zgodności danych na Bilecie lub Karnecie z danymi w dokumencie tożsamości.
2. Organizator przekazuje do sprzedaży miejsca numerowane i nienumerowane na Stadionie.
3. Organizator ustalił następujące rodzaje Biletów oraz Karnetów:
a. Normalny - przeznaczony dla osób pełnoletnich, niekwalifikujących się do zniżek i ulg opisanych w niniejszym regulaminie.
b. Ulgowy – przeznaczony dla młodzieży uczącej się od 16 do 24 roku życia oraz seniorów powyżej 65 roku życia - za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (legitymacja szkolna/studencka lub dowód osobisty)
c. Junior – przeznaczony dla dzieci oraz młodzieży uczącej się od 7 do 15 roku życia włącznie za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (np. legitymacja szkolna).
4. Dzieciom do 6 roku życia włącznie i o wzroście do 130 centymerów przysługuje prawo do bezpłatnego wejścia na Stadion, bez gwarancji miejsca siedzącego, na obowiązujący bilet rodzica lub opiekuna będącego osobą pełnoletnią.
5. Wiek określany jest na podstawie dokładnej daty urodzenia, tj. rok, miesiąc, dzień.
6. Na Stadionie znajduje się depozyt, w którym można pozostawić wózki dziecięce. Nie ma możliwości wprowadzenia wózka dziecięcego na trybuny.
7. Bilet zakupiony w dzień meczu może być droższy o nie mniej niż 5 złotych.
8. Miejsce w wybranym sektorze na Bilecie zakupionym w dzień meczu może być przydzielane automatycznie przez system sprzedaży. W przedsprzedaży kibice będą mieli pełną dowolność wyboru miejsca na sektorze.
9. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą zajmować miejsca w wyłącznie w sektorze przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
10. W celu zakupienia Biletu na sektor przystosowany dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z poprzez e-mail bez-barier@wts.pl.
11. Zapisy paragrafu 3. pkt 3 ppkt b,c,d nie dotyczą sektora gość, na którym obowiązuje jeden rodzaj biletu.
12. Kibic, który wybierze bilet w postaci kodu kreskowego wyświetlanego na urządzeniu mobilnym, musi zadbać o stan baterii pozwalający na przeprowadzenie kontroli Biletu przez cały czas trwania Zawodów.
13. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu Biletu i/lub Karnetu Kibic zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności ceny oraz sektora, rzędu i miejsca na Stadionie na podstawie paragonu fiskalnego oraz wydruku blankietu będącego dodatkowym potwierdzeniem miejsca, na który został zakupiony Bilet.
14. Na Sektor U i K, który jest sektorem stojącym obowiązuje wyłącznie jeden rodzaj biletu - Bilet Normalny.

§4
Zasady sprzedaży biletów na zawody z cyklu FIM Speedway Grand Prix oraz Drużynowego Pucharu Świata na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu (poza sezonem 2020 i 2021)

 1. Podczas zawodów z cyklu FIM Speedway Grand Prix oraz Drużynowego Pucharu Świata na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu obowiązują dwa rodzaje biletów:
  a) Bilet Normalny - przeznaczony dla osób niekwalifikujących się do zniżek i ulg opisanych poniżej,
  b) Bilet Ulgowy - przeznaczony dla osób w wieku od 1. do 18. roku życia i obowiązuje wyłącznie na wyznaczonych sektorach.
 2. Dzieciom do 6 roku życia włącznie (do dnia 6. urodzin) i o wzroście do 130 centymerów przysługuje prawo do bezpłatnego wejścia na Stadion, bez gwarancji miejsca siedzącego, na obowiązujący bilet rodzica lub opiekuna będącego osobą pełnoletnią.
 3. Wiek określany jest na podstawie dokładnej daty urodzenia, tj. rok, miesiąc, dzień.
 4. W celu zakupienia Biletu na sektor przystosowany dla osób niepełnosprawnych na Zawody z cyklu FIM Speedway Grand Prix oraz Drużynowego Pucharu Świata prosimy o kontakt poprzez e-mail bez-barier@wts.pl.
 5. Wszystkie bilety są imienne i nie ma możlwiości zmiany danych na bilecie.
 6. Za pośrednictwem Systemu jednorazowo dokonać można zakupu maksymalnie 6 (sześciu) Biletów na tę imprezę.
 7. W przedsprzedaży Biletów na tę imprezę dla posiadaczy Karnetów 1 osoba posiadająca Karnet będzie mogła zakupić 1 Bilet imienny, wyłącznie na dane posiadacza Karnetu.

§5
Zasady sprzedaży biletów na I Memoriał Tomasza Jędrzejaka

 1. Podczas I Memoriału Tomasza Jędrzejaka obowiązują trzy rodzaje biletów:
  a) Bilet Normalny - przeznaczony dla wszystkich osób,
  b) Bilet Cegiełka Srebrna - przeznaczony dla wszystkich osób, stanowiący dwukrotność ceny podstawowej biletu. Jest to możliwość dodatkowego wsparcia edukacji córek Tomasza Jędrzejaka dla ludzi dobrej woli.
  b) Bilet Cegiełka Złota - przeznaczony dla wszystkich osób, stanowiący trzykrotność ceny podstawowej biletu. Jest to możliwość dodatkowego wsparcia edukacji córek Tomasza Jędrzejaka dla ludzi dobrej woli.
 2. W celu zakupienia Biletu na sektor przystosowany dla osób niepełnosprawnych na I Memoriał Tomasza Jędrzejaka prosimy o kontakt poprzez e-mail bez-barier@wts.pl.
 3. Wszystkie bilety są imienne i nie ma możlwiości zmiany danych na bilecie.

§6
Zasady sprzedaży Biletów i Karnetów przez System Internetowy

1. Realizacja płatności w Systemie przebiega zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.
2. Przed złożeniem zamówienia w Systemie Użytkownik powinien zapewnić sobie możliwość korzystania z formy płatności obsługiwanych przez Operatora Płatności
3. Zapłata w Systemie jest regulowana przez Użytkownika za pośrednictwem Operatora Płatności z własnego konta bankowego lub za pośrednictwem karty płatniczej/ kredytowej.
4. Wykaz akceptowanych sposobów płatności przez Operatora Płatności znajduje się na stronie internetowej Operatora Płatności.
5. W celu dokonania zakupu internetowego Biletu lub Karnetu należy zarejestrować się w Systemie.
6. Każdy zakup internetowy Biletu/Karnetu rejestrowany jest w Systemie.
7. Kwota należności wynikająca z zamówienia w Systemie winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia.
8. Bilety i Karnety pozostają własnością Organizatora do momentu odnotowania płatności przez Organizatora.
9. W przypadku braku wpłaty Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia w Systemie, transakcja zostanie anulowana, a miejsce będące przedmiotem nieopłaconego zamówienia zostanie włączone do ponownej sprzedaży.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów na poszczególne Zawody.
11. Obowiązujący cennik Biletów i Karnetów dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.wts.pl.
12. W celu rejestracji w Systemie Użytkownik powinien:
a. uzupełnić wymagane dane,
b. zapoznać się z warunkami serwisu oraz zaakceptować Regulamin.

§7

Zasady sprzedaży biletów na zawody - obostrzenia związane z pandemią COVID-19

 1. Sprzedaż biletów następuje wyłącznie przez platformę do sprzedaży internetowej biletów bilety.wts.pl
 2. Pierwszeństwo w zakupie biletów przysługiwać będzie osobom posiadającym karnety na sezon 2020 lub 2021, które zrzekły się ich na rzecz Klubu,
 3. W drugiej kolejności zakup biletów przysługiwać będzie osobom posiadającym karnety na sezon 2020 lub 2021, które wymieniły je na voucher lub przeniosły ważność karnetu na sezon 2021,
 4. W trzeciej kolejności rozpocznie się sprzedaż otwarta dla pozostałych osób.
 5. Do sprzedaży udostępnione zostanie tyle miejsc na stadionie, ile przewidują aktualne przepisy państwowe związane z pandemią COVID-19.
 6. Zakup biletu stanowi jednoczesne potwierdzenie, że decyzja o udziale w Zawodach jest podejmowana na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji Kibica w zakresie przyjęcia ryzyka z potencjalnym zakażeniem COVID – 19 na Stadionie podczas Zawodów organizowanych przez Organizatora, w tym zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 7. W systemie biletowym miejsca bezpośrednio do siebie przylegające są udostępnione do zakupu wyłącznie dla osób wspólnie zamieszkujących. Użytkownik kupując bilety bezpośrednio obok siebie oświadcza, że zamieszkuje wspólnie z pozostałymi Kibicami, którym kupuje Bilet. Miejsca, które przylegają bezpośrednio do siebie są udostępnione do sprzedaży wyłacznie dla osób, które wspólnie zamieszkują. 
 8. Kibic kupując Bilet lub Karnet ma prawo zaznaczyć opcję "Oświadczam, że podana osoba jest zaszczepiona na COVID-19". Oświadczenie to jest dobrowolne, oznacza, że osoba ta spełnia przesłanki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: "przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, zwane dalej "osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19". Złożenie fałszywego oświadczenia woli grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.
 9. W sprzedaży będą cztery kategorie biletu:
 • Normalny - przeznaczony dla osób pełnoletnich, niekwalifikujących się do zniżek i ulg opisanych w niniejszym regulaminie.
 • Ulgowy – przeznaczony dla osób od 1. do ukończenia 24. roku oraz seniorów po skończeniu 65 roku życia - za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (legitymacja szkolna/studencka lub dowód osobisty)
 • Junior – przeznaczony dla dzieci oraz młodzieży uczącej się od 1 do ukończenia 15 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (np. legitymacja szkolna).
 • Normalny Osoba zaszczepiona - przeznaczony dla osób pełnoletnich, niekwalifikujących się do zniżek i ulg opisanych w niniejszym regulaminie. Kupno tego biletu oznacza, że Kibic składa dobrowolne oświadczenie, że osoba dla której kupuje Bilet/Karnet jest osobą zaszczepioną przeciw COVID-19. Oświadczenie to oznacza, że osoba ta spełnia przesłanki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: "przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, zwane dalej "osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19". Złożenie fałszywego oświadczenia woli grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.
 • Ulgowy Osoba zaszczepiona - przeznaczony dla osób od 1. do ukończenia 24. roku życia oraz seniorów po ukończeniu 65 roku życia - za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (legitymacja szkolna/studencka lub dowód osobisty). Kupno tego biletu oznacza, że Kibic składa dobrowolne oświadczenie, że osoba dla której kupuje Bilet/Karnet jest osobą zaszczepioną przeciw COVID-19. Oświadczenie to oznacza, że osoba ta spełnia przesłanki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: "przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, zwane dalej "osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19". Złożenie fałszywego oświadczenia woli grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.
 • Junior Osoba Zaszczepiona – przeznaczony dla dzieci oraz młodzieży uczącej się od 1 do ukończenia 15 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (np. legitymacja szkolna). Kupno tego biletu oznacza, że Kibic składa dobrowolne oświadczenie, że osoba dla której kupuje Bilet/Karnet jest osobą zaszczepioną przeciw COVID-19. Oświadczenie to oznacza, że osoba ta spełnia przesłanki zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: "przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia, zwane dalej "osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19". Złożenie fałszywego oświadczenia woli grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.
 1. Wiek określany jest na podstawie dokładnej daty urodzenia, tj. rok, miesiąc, dzień.
 2. Dzieciom do 6 roku życia włącznie (do dnia 6. urodzin) i o wzroście do 130 centymerów przysługuje prawo do bezpłatnego wejścia na Stadion, bez gwarancji miejsca siedzącego, na obowiązujący bilet rodzica lub opiekuna będącego osobą pełnoletnią.
 3. W sprzedaży na zawody z cyklu FIM Speedway Grand Prix rozgrywane na Stadionie w sezonie 2020 i 2021 będą dwie kategorie biletu:
  • Normalny - przeznaczony dla osób pełnoletnich, niekwalifikujących się do zniżek i ulg opisanych w niniejszym regulaminie.
  • Ulgowy – przeznaczony dla osób do 18. roku życia, urodzonych w latach 2003 i później- za okazaniem dokumentu potwierdzającego zniżkę (legitymacja szkolna/studencka lub dowód osobisty) i obowiązuje wyłącznie na Trybunie Wschodniej.

§8
Zasady wyrabiania Kart Kibica

1. Karta Kibica umożliwia wejście na Zawody organizowane na Stadionie po dokonaniu zakupu Karnetu, bez konieczności posiadania blankietu papierowego.
2. Karta Kibica jest ważna przez okres od jednego do trzech lat.
3. Karnety każdorazowo kodowane są na Karcie Kibica. Jeśli Kibic nie posiada Karty Kibica jest zobowiązany do jej zakupu przy odbiorze Karnetu.
4. Za wyrobienie Karty Kibica uiszczana jest opłata.
5. Jedna Karta przysługuje jednej osobie. Na jedną Kartę można zakupić wyłącznie jeden Karnet na poszczególne Zawody organizowane na Stadionie.
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Kibica, dopuszcza się możliwość wydania duplikatu. W tym celu należy zgłosić się osobiście do Kasy INFO Organizatora na Stadionie z danymi osobowymi w dniu zawodów. Za wydanie duplikatu Organizator pobiera opłatę.
7. Kibic, który straci prawo do korzystania z Karnetu zniżkowego (Ulgowy lub Junior) jest zobowiązany zgłosić się do sekretariatu biura Organizatora na Stadionie w dniach roboczych w godzinach 09:00-17:00 w celu przekwalifikowania Karnetu i uregulowania płatności. Kibic posiadający Karnet kategorii, która mu nie przysługuje nie będzie wpuszczony na Stadion Olimpijski.

§9
Polityka ochrony danych osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, podanych przez siebie za pośrednictwem Systemu.
2. Dane Użytkownika zebrane w trakcie procesu zakupu w Systemie Biletów/Karnetów są zbierane i przetwarzane w celach realizacji sprzedaży Biletów/Karnetów oraz informacyjnych dotyczących Zawodów.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
4. Użytkownikowi Systemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą poprzez kontakt elektroniczny bilety@wts.pl lub pocztowy na adres Organizatora.
6. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz.U.2014.1182 t.j. z późn. zm.) jest Organizator.

§10
Zwroty Biletów

1. Zakupiony Bilet nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku zmiany terminu rozgrywania Zawodów zakupiony Bilet:
a) zachowuje ważność na nowy termin rozgrywania Zawodów - chyba, że Organizator postanowi inaczej,
b) może być zwrócony w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora,
c) szczegółowe informacje dotyczące zwrotów zakupionych Biletów ogłaszane będą na oficjalnej stronie internetowej Organizatora wts.pl.
3. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu Karnetów.
4. Organizator nie dopuszcza możlwiości zmiany danych na zakupionym Bilecie.
5. Zwroty dokonywane będą na rachunek, z którego opłacane były bilety. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

§11
Dodatkowe zapisy dotyczące Sektora Gość

1. Sektor Gość przeznaczony jest dla grup zorganizowanych kibiców drużyny gości oraz kibiców indywidualnych, którzy zdecydują się na zakup biletów do Sektora Gość.
2. W Sektorze Gość obowiązuje jedna cena i jeden rodzaj biletu. Wszystkie miejsca na sektorze są miejscami stojącymi.
3. Sprzedaż Biletów na miejsca w Sektorze Gość może być prowadzona przez System.
4. W Sektorze Gość dopuszczalne jest posiadanie barw i wnoszenie akcesoriów identyfikujących z drużyną gości.
5. Szczegółowe warunki dotyczące zasad przyjęcia grup zorganizowanych kibiców gości opisane będą w dokumentach źródłowych, które każdorazowo przed imprezą Organizator prześle na adres klubu drużyny gości.
6. Każdy Użytkownik kupujący bilet do sektora Gość, w tym także Użytkownik indywidualny, niebędący członkiem grupy zorganizowanej zobowiązany jest zapoznać się oraz przestrzegać zapisów obowiązujących regulaminów: Regulaminu Obiektu, Regulaminu Imprezy Masowej, Regulaminu Sektora Gość oraz zapisów Ustawy o Bezpieczeństwie imprez masowych.
7. W dniu meczu zakup biletów do Sektora Gość, w przypadku wolnych miejsc, możliwy jest jedynie za zgodą klubu przyjezdnego.
8. W Sektorze Gość brak jest możliwości przyjęcia osób na wózkach inwalidzkich. Osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać wyłącznie z miejsc do nich przystosowanych.

§12
Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora www.wts.pl.
2. Wszystkie reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres Organizatora bilety@wts.pl nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji, jednak nie później niż 3 miesiące od daty wydarzenia, które jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.
3. Regulamin zaczyna obowiązywać z momentem opublikowania go na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.
4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikające z zakupu Biletów/ Karnetów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny we Wrocławiu.

§13
Informacje dodatkowe

1. Dostępne formy płatności: wykazane na stronie internetowej Operatora Płatności, Blik, Google Play
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
2. Po pozytywnej autoryzacji ze strony Operatora Płatności bilet lub karnet powinien pojawić się w zakładce "Moje bilety". Maksymalny czas na pojawienie się biletu w zakładce to 24 godziny.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd WTS SA w dniu 29.05.2023